Statut Stowarzyszenia

 

 

Statut Stowarzyszenia „Nowoczesna Gospodyni”

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1


Stowarzyszenie pod nazwą „NOWOCZESNA GOSPODYNI" z siedzibą w Brzeźnicy 57, zwane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem, jest zarejestrowane na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późń.  zm.)


§ 2(zmieniony)


Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.


§ 3

Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej, zaś do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników lub zlecać poszczególne zadania i czynności dla realizacji jego statutowych celów.§ 4

Stowarzyszenie może używać pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.§ 5

Stowarzyszenie ma prawo być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń federacji i podmiotów gospodarczych posiadających osobowość prawną w tym: turystycznych, kulturalnych i rekreacyjnych.

 


Rozdział II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 6 (poprawiony)

Celami statutowymi Stowarzyszenia jest:

 1. Działalność opiekuńcza, edukacyjna, kulturalna, wspieranie inicjatyw społecznych, a także promocja zdrowia - wśród społeczności wiejskiej i lokalnej.

  2. Współpraca i pomoc dla Kół Gospodyń Wiejskich i innych organizacji działających na wsi.

  3. Reprezentowanie interesów Stowarzyszenia i innych organizacji społecznych działających na terenie wsi wobec władzy samorządowej, rządowej oraz wobec innych organizacji.

  4. Wspomaganie członków w działalności gospodarczej, kulturalnej i społecznej.

  5. Wspieranie lokalnych inicjatyw gospodarczych, kulturalnych, społecznych oraz zdrowotnych.

  6. Obrona praw, reprezentowanie interesów i działanie na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet - szczególnie wiejskich i ich rodzin, dzieci, młodzieży i osób starszych.

  7. Inicjowanie i podejmowanie różnorodnych działań na rzecz poprawy życia i pracy kobiet wiejskich, udzielanie pomocy kobietom w wykonywaniu przez nie obowiązków matki, gospodyni, kobiety pracującej zawodowo, obywatelki.

  8. Prowadzenie wśród kobiet wiejskich działalności społeczno-wychowawczej, oświatowo-kulturalnej, w zakresie poprawy warunków socjalno-bytowych rodzin wiejskich, upowszechniania postępu w rolnictwie i gospodarstwie domowym oraz poprawy stanu ochrony zdrowia i opieki społecznej mieszkańców wsi.

  9. Współpraca z innymi organizacjami o podobnym profilu działania w kraju i zagranicą.

10. Współpraca z instytucjami gospodarczymi, publicznymi, społecznymi mającymi na celu poprawę jakości życia na wsi.

§ 7 ( poprawiony)

Do osiągnięcia celów określonych w § 6 Statutu Stowarzyszenie dąży  poprzez:

1. reprezentowanie potrzeb oraz bronienie zawodowych i społecznych interesów kobiet wiejskich i ich rodzin przedkładając organom administracji państwowej, państwowym i społecznym jednostkom organizacyjnym oraz organizacjom spółdzielczym i innym organizacjom powołanym do wykonania zadań na rzecz rolnictwa i mieszkańców wsi swoje stanowisko w postaci opinii, wniosków, potrzeb dotyczących problemów społeczno-gospodarczych, socjalno-bytowych i kulturalnych wsi.

2. działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, budowanie partnerstw,

3. działalność wspomagającą rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości,

4. promocję zatrudnienia i aktywizacją zawodową kobiet oraz innych osób pozostających bez pracy lub zagrożonych zwolnieniem z pracy,

5. naukę, edukację, oświatę i wychowanie

6. propagowanie krajoznawstwa oraz organizowanie wypoczynku dzieciom i młodzieży

7. pomoc społeczną w tym rodzinom i osobom zamieszkałym na obszarach wiejskich, będącym w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

8. działalność charytatywną

9. ochronę i promocję zdrowia,

10.działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

11. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

12. promowanie wśród młodzieży  idei wolontariatu, współpracę w tym zakresie z placówkami oświatowymi, instytucjami kościelnymi, organizacjami młodzieżowymi oraz młodzieżą nie zrzeszoną.

13. edukowanie  w kierunku zapobiegania patologiom społecznym,  propagowanie     zdrowego trybu życia, wskazanie na alternatywne, społecznie akceptowane, formy spędzania wolnego czasu i jego organizacja,

 

14. ukazywanie piękna naszego regionu, pielęgnowanie jego kultury, sztuki i tradycji poprzez:

-         organizowanie: wycieczek, spotkań integracyjnych, konkursów, zabaw, wystaw, koncertów,

-         organizowanie i prowadzenie różnego rodzaju kursów, pokazów, degustacji potraw

-         organizowanie imprez artystycznych, kulturalnych i rozrywkowych z których dochód będzie przeznaczony na realizację statutowych celów.

wydawanie publikacji, poradników, informatorów, czasopism itd.

propagowanie kultury wiejskiej  poprzez ochronę tradycji i dziedzictwa kulturowego zwłaszcza w zakresie folkloru, sztuki ludowej oraz rękodzieła ludowego i artystycznego

17. Promocję podmiotów publicznych, gospodarczych, społecznych działających na terenie Małopolski mających na celu podniesienie atrakcyjności województwa małopolskiego.

18. prowadzenie działalności statutowej odpłatnej w zakresie:

a) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości,

b) ukazywanie piękna naszego regionu, pielęgnowanie jego kultury, sztuki i tradycji  poprzez:

-         organizowanie: wycieczek, spotkań integracyjnych, konkursów, zabaw, wystaw,  koncertów,

-         organizowanie i prowadzenie różnego rodzaju kursów, pokazów, degustacji potraw

-         organizowanie imprez artystycznych, kulturalnych i rozrywkowych z których dochód będzie przeznaczony na realizację statutowych celów.

c) propagowanie kultury wiejskiej poprzez ochronę tradycji i dziedzictwa kulturowego zwłaszcza w zakresie folkloru, sztuki ludowej oraz rękodzieła ludowego i artystycznego

d)promocję podmiotów publicznych, gospodarczych, społecznych działających na terenie Małopolski mających na celu podniesienie atrakcyjności województwa małopolskiego.

§ 8

W celu realizacji środków działania wymienionych w § 7, Stowarzyszenie prowadzi biuro i może zatrudniać osoby zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu pracy.


§ 9

Stowarzyszenie tworzy i powołuje fundusze celowe.

 

 


Rozdział III
CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. zwyczajnych
2. wspierających
3. honorowych


§ 11

1. Członkiem zwyczajnym mogą być osoby fizyczne wykonujące wolne zawody lub inne osoby fizyczne identyfikujące się z celami Stowarzyszenia.

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być także pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub będąca członkiem zarządu podmiotu gospodarczego.

3. Założyciele z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi.

§ 12

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być także pełnoletni cudzoziemiec, mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


§ 13

Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się w drodze przyjęcia kandydatury przez Zarząd zwykłą większością głosów w drodze uchwały.§ 14

Członkom zwyczajnym Stowarzyszenia przysługują w szczególności uprawnienia:

1. Bierne i czynne prawo wyborcze.
2. Udział we wszystkich działaniach Stowarzyszenia.
3. Wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia.
4. Uzyskiwanie rekomendacji i gwarancji w związku z prowadzoną działalnością na rzecz Stowarzyszenia.
5. Korzystanie z lokali i urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych wew. Regulaminem.
6. Uczestniczenie w szkoleniach i kursach zarówno w kraju jak i za granicą, których organizatorem lub współorganizatorem jest Stowarzyszenie lub organizowanych na zlecenie Stowarzyszenia.
7. Posiadanie legitymacji Stowarzyszenia.


§ 15

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1. Aktywnie przyczyniać się do realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniach.
3. Swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu znaczenia i roli Stowarzyszenia.
4. Dbać o dobre imię Stowarzyszenia.
5. Przestrzegać postanowień statutu i uchwał organów Stowarzyszenia.
6. Regularnie opłacać składki.

 

§ 16

1. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi. Formę i rodzaj wsparcia osoby te ustalają z Zarządem Stowarzyszenia. Deklarację członkowską składa osoba upoważniona przez osobę prawną.

2. Członkowie wspierający mają wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.


§ 17

Członkowie wspierający mają obowiązek popierania Stowarzyszenia i umacniania jego pozycji przede wszystkim przez realizację zadeklarowanej formy wsparcia.


§ 18 (poprawiony)

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia.

2. Godność członka honorowego nadaje a także pozbawia takiego tytułu Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

3. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

 

§ 19

Członkostwo członka zwyczajnego ustaje na skutek:

1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi po uprzednim uregulowaniu zobowiązań wobec Stowarzyszenia.

2. Skreślenie z listy członków na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia w przypadku:

a) działalności członka sprzecznej ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,

b) nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w pracach i działalności Stowarzyszenia,

c) zalegania z opłatą składki członkowskiej przez trzy kolejne okresy,

3. Śmierci członka.


§ 20

Członkostwo członka wspierającego ustaje na skutek dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Zarządowi lub skreślenia uchwałą Zarządu z powodu nie realizowania zadeklarowanej formy wspierania przez okres co najmniej jednego roku.


§ 21

Członkostwo członka honorowego ustaje w trybie utraty członkostwa zwykłego zgodnie z § 19 z pominięciem ppkt. c pkt. 2.


§ 22

1. Członkowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji o skreśleniu lub wykluczeniu do Walnego Zgromadzenia wnoszone w terminie miesiąca od daty doręczenia, które na najbliższym zebraniu podejmie ostateczną uchwałę.

2. Do czasu rozpatrzenia odwołania przez Walne Zgromadzenie stosunek członkostwa pozostaje zawieszony.

 

 

 

 


Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 23 (poprawiony)


1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zgromadzenie,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna,

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia.


§ 24

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

Rozdział V
WALNE ZGROMADZENIE


§ 25

Walne Zgromadzenie członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.


§ 26

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje wszystkim członkom zwyczajnym i honorowym z głosem stanowiącym, a członkom wspierającym z głosem doradczym. W zebraniu mogą uczestniczyć także zaproszeni goście.


§ 27

Walne Zgromadzenie członków obraduje w oparciu o każdorazowo zatwierdzony przez siebie regulamin.

§ 28

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej raz na dwanaście miesięcy.

3. Termin, miejsce i początek oraz porządek obrad podaje Zarząd i zawiadamia wszystkich członków nie później niż na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia w sposób udokumentowany: listem, faxem, e-mailem.

 

§ 29 (poprawiony)

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1. Uchwalanie programu i kierunków działania Stowarzyszenia.

2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

3. Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.

4. Udzielanie absolutorium Zarządowi.

5. Wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej.

6. Przyznawanie godności członka honorowego

7. Uchwalanie zmian Statutu.

8. Podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji.

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.

10. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia.

11. Ustalanie wysokości składek członkowskich.

 1. Uchwalanie regulaminu Zarządu, Komisji Rewizyjnej.

§ 30 (poprawiony)

1. Z zastrzeżeniem § 44 uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:

- w pierwszym terminie przynajmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania,

-         w drugim terminie wyznaczonym, zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania


§ 31

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:

a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 25 % ogólnej liczby członków Stowarzyszenia, najpóźniej w terminie dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia wniosku i obraduje ono wyłącznie nad sprawami dla rozpatrywania których zostało zwołane.


§ 32(poprawiony)

O Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu członkowie zostają poinformowani nie później niż na dwa tygodnie przed jego odbyciem, listem poleconym, faxem, e-mailem


Rozdział VI
ZARZĄD


§ 33(poprawiony)

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z pięciu do dziewięciu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.

2. Walne Zgromadzenie określa ilość członków Zarządu.

3. Zarząd wybiera spośród siebie prezesa, 2 wiceprezesów, skarbnika i sekretarza.

4. W wypadku śmierci lub zrzeczenia się funkcji przez członka Zarządu, Zarząd  może dokooptować do swojego grona nowego członka Zarządu do końca trwania kadencji.

5. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu po wyborach.

6. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub jeden z wiceprezesów.

7. Posiedzenie Zarządu odbywają się w miarę potrzeby jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.

§ 34

Do kompetencji Zarządu należy:

1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

2. Uchwalanie rocznych planów działalności i budżetu Stowarzyszenia.

3. Kierowanie działalnością merytoryczną i finansową Stowarzyszenia.

4. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń.

5. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia.

6. Przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia.

7. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.

8. Opracowywanie planów pracy oraz preliminarza przychodów i wydatków.

9. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do koalicji z organizacjami o podobnych celach i założeniach programowych.

10. Ustalanie wysokości wkładów finansowych dla członków wspierających.

11. Obsługa administracyjna i biurowa Walnych Zgromadzeń Stowarzyszenia.


§ 35(poprawiony)

 1. Uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Zarządu.
 2. Oświadczenie woli za Stowarzyszenie, w tym pociągające za sobą zobowiązania finansowe, składają dwaj członkowie zarządu  w tym prezes lub wiceprezes zarządu.

§ 36

Zarząd składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu w okresie rocznym za rok kalendarzowy.

 

 

 


Rozdział VII
KOMISJA REWIZYJNA

 

§ 37

1. Komisja Rewizyjna jest najwyższym organem kontrolnym Stowarzyszenia.

2. Komisja działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

3. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków Stowarzyszenia wybranych przez Walne Zgromadzenie.

4. Komisja wybiera ze swego grona: przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.


§ 38(poprawiony)

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. Przynajmniej raz w roku przeprowadzenie kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień finansowych oraz występowanie z wnioskami pokontrolnymi.

2. Ocena działalności statutowej, finansowej i gospodarczej.

3. Żądanie od zarządu Stowarzyszenia wyjaśnień w sprawie jego działalności oraz określenie terminu i sposobu usunięcia stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości.

Składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu oraz występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium.


§ 39

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wyznaczony przez niego członek Komisji ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

 

 


Rozdział VIII
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 40 (poprawiony)

Majątek Stowarzyszenia stanowią:

1. ruchomości,
2. nieruchomości,
3. wkłady finansowe członków,
4. składki członkowskie,
5. darowizny, zapisy i spadki,
6. subwencje i dotacje,
7. wpływy z działalności statutowej
8. środki pochodzące z ofiarności publicznej.
9. środki z odpłatnej działalności statutowej


§ 41

Fundusze Stowarzyszenia mogą być zużyte wyłącznie na realizację zdań statutowych Stowarzyszenia. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.


§ 42

Dokumentacja działalności finansowej Stowarzyszenia prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.


§ 43 (uchylony)

Rozdział IX
ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA


§ 44

 1. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia lub zmianie statutu może podjąć tylko Walne Zgromadzenie kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych.
 2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie powoła Komisję Likwidacyjną składającą się z pięciu członków, która zgodnie z uchwalonymi wytycznymi przeprowadzi likwidację

 

 1. Uchwała o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia podlega zatwierdzeniu przez Władzę Rejestracyjną.

ZARZĄD

 

Lucyna Przystał – Prezes                               ...................................

Małgorzata Klaja – Wiceprezes                     ...................................

Zofia Galos – Wiceprezes                             ...................................

Joanna Pacułt – Sekretarz                              ....................................

Ewa Helińska – Członek                               .....................................

Halina Smagło – Członek                              .....................................

Urszula Augustyniak – Członek                    .....................................

Krystyna Przebinda – Członek                      ......................................

 

 

……………………………….                 ……………………………………

protokolant                                           przewodniczący zebrania